מדיניות פרסום ועריכת תוכן

מדיניות פרסום ועריכת תוכן (להלן: “מדיניות תוכן”) של אתר חזית שכתובתו hazit.co.il (להלן: “חזית”) היא רשימה של תנאים, כללים, הוראות והנחיות בעת פרסום כתבה.

האמור במדיניות תוכן זו כתובה בלשון זכר וזאת לצרכי נוחות בלבד, האמור מכוון הן לזכר והן לנקבה, הן ליחיד והן לרבים.

מדיניות תוכן זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וממדיניות הפרטיות (להלן שני אלו ביחד: “תנאים נוספים”) של אתר חזית. מובהר כי מדיניות תוכן זו מוסיפה על ההוראות של התנאים הנוספים, אך אינה גורעת מהם בשום אופן. הסכמה לתנאים אלו, מהווה הסכמה גם לתנאים הנוספים.

הסכמה לתנאים

משתמש, בעל עסק, כותב או כל מי שמעוניין לפרסם כתבה באתר חזית, לרבות מי מטעמו של אחד מאלה (להלן: “המשתמש”) מסכים כי קרא והסכים לתנאי מדיניות תוכן זו, וכי יפעל לפיה בלבד.

משתמש שלא מסכים למדיניות התוכן הזו, כולה, מרביתה, מקצתה או כלל לא, אינו רשאי לפרסם כתבה במישרין או בעקיפין באתר חזית.

זהות המשתמש

משתמש המעוניין לפרסם כתבה כאמור לפי מדיניות זו, חייב להיות קשור לזהות מפרסם הכתבה או בעל העסק המעוניין בפרסום הכתבה.

אם הינך גורם חיצוני למשתמש, לרבות חברת יחסי ציבור או אדם פרטי העוסק בתחום פרסום או כתיבת כתבה – אינך רשאי לפרסם תוכן בעד גורם אחר.

הנחיות פרסום כתבה

להלן מובאים כללים והנחיות לגבי פרסום הכתבה

  • תוכן ייחודי ומקורי – הינך מאשר ומצהיר כי התוכן הוא אינו מועתק ו/או אינו משוכתב ו/או אינו מתורגם ו/או אינו כזה שהופיע בצורה כזו או אחרת בערוץ תקשורת או ערוץ שיווקי אחר לפני מועד הפרסום באתר חזית. הוראה זו נועדה להבטיח כי מדובר על תוכן חדש ורענן עבור קהל היעד של חזית.
  • נושא הכתבה – היך רשאי לכתוב ולפרסם כתבה בעיקר בנושאי צרכנות, עסקים, משפט, פנאי ובידור ועוד.
  • שפה – מבלי לפגוע בחוק שיוויון זכויות, האתר הוא בעברית בלבד ולפיכך שפת הכתבה המוסכמת היא שפה עברית בלבד.
  • סוג הכתבה – הכתבה יכולה להיות בתור טיפים, תחקירים, מדריכים, רשימות, מאמרי דעה, סקירות ועוד. זאת בתנאי שאין מדובר על פרסומת או פרסום או קידום.
  • מבנה הכתבה – על הכתבה להיות באורך של לפחות 350 מילים. אורך הכותרת הוא עד 50 תווים כולל ריווחים וסימנים. יש לעשות שימוש בפיסוק נכון, בכותרות ובתתי כותרות, ובשאר רכיבי הכתבה לרבות לעניין דקדוק. יש לוודא כי לא קיימות שגיאות כתיב או תחביר.
  • תוכן הכתבה – הכתבה יכולה להכיל גם תמונות, סרטון יוטיוב / פייסבוק, טבלאות או מצגות.
  • תמונה ראשית – אם חזית חייב אותך להוסיף תמונה זו או ברצונך להוסיף אותה, אז יש להוסיף תמונה ראשית אחת בפורמט PNG או JPG, כאשר מימדיה הם לפחות 640 פיקסלים לרוחב ו-360 פיקסלים לאורך ולכל היותר ביחס 1200 פיקסלים לרוחב ו-675 פיקסלים לאורך. קנה מידה מקובל הוא בין 1:1.7778 (רוחב:אורך) ועד 1:2.25. משקל מירבי הוא 125 קילובייט.
  • קישור חיצוני – הכתבה יכולה להכיל קישור אחד לאתר האינטרנט שלך.
  • פרטי יצירת קשר – הינך רשאי לפרסם פרטי יצירת קשר של העסק המפרסם את הכתבה.

על אף האמור לעיל בחלק זה, ומבלי לגרוע מהאמור בחלק זכויות יוצרים, אינך רשאי לפרסם כתבות בנושאים הקשורים למין, אלכוהול, טבק ומוצריו, או כל תוכן שעשוי לפגוע באופן של ממש באוכלוסייה כזו או אחרת, לרבות במצב הכספי או הבריאותי שלה.

יצירת חשבון ואופן הפרסום

משתמש שמעוניין לפרסם כתבה, נדרש להיות עם חשבון כותב באתר חזית. ניתן ליצור את החשבון על ידי הרשמה בחינם ולאחר מכן התחברות עם פרטי כניסה שנבחרו. המשתמש יצטרך לאמת את הפרטים באמצעות הודעה שתישלח לדואר אלקטרוני איתו בוצעה ההרשמה.

למשתמש תהיה זכות להיכנס לאזור אישי בו מופיעים כל הכתבות שפורסמו, עריכת פרטי חשבון וסיסמא וכן ביצוע עריכה של הכתבות שפורסמו. למשתמש תהיה גם זכות לערוך את הכתבה אם נמצאה שגיאה או אם ברצונו לבצע שינויים או תיקונים שונים.

במועד פרסום הכתבה, היא תישלח לבדיקת מנהל אתר חזית, אשר יקבע אם לאשר או לא לפי וגם לפי הכתוב בחלק שמירת זכויות.

זכויות יוצרים

הינך מצהיר כי הינך בעל זכויות היוצרים של הכתבה אותה הינך מפרסם, לרבות הטקסט, התמונות, סגנון כתיבה או כל פרט המוגן בזכויות יוצרים.

על אף האמור בפסקה קודמת, אם אינך בעל זכויות היוצרים, אך הינך בעל זכויות שימוש בתוכן, שלפי זכויות אלו, הינך רשאי להעביר את זכויות השימוש לגורם אחר – יראו בכך כאילו הינך בעל זכויות היוצרים לעניין מדינות תוכן זו בלבד.

הינך מצהיר כי אינך מפרסם כל תוכן, פרט או מידע שהוא אסור לפרסום לפי כל דין, חוק, חקיקה, צו, פסיקה, הוראה או בגלל איסור פרסום לפי כל דין.

מבלי לגרוע מכל האמור בחלק זה, בעת פרסום הכתבה הינך מקנה זכויות שימוש בכתבה ולרבות בכל תוכן המופיע בה לאתר חזית ו/או למי מטעם חזית.

שמירת הזכויות

חזית שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כתבה כזו או אחרת, אם היא לא עומדת בתנאי מדיניות תוכן זו או לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד, ואינה מתחייבת להסביר את הסיבה בגללה הכתבה לא פורסמה.

מבלי לגרוע מהאמור בחלק זה, חזית רשאית לערוך כל כתבה בכל עת ולעשות בה תיקונים, לרבות בדרך של שינוי מבנה או שינוי כל תוכן המצוי בה, כולל הוספה או מחיקה של תוכן אחר, וזאת ללא צורך בהסכמת המשתמש ולפי שיקול הדעת הבלעדי.

אי תחולה

חזית או מי מטעמה רשאים להציג פרסומות או מודעות, או להציג טפסים לקבלת פניות של משתמשים שמעוניינים בשירות או במוצר, להציג קישורים כאלו או אחרים או בכל צורה שהיא – בין אם חזית או מי מטעמה מקבלים על כך תמורה כספית ובין אם לא.

מבלי לגרוע מהכתוב בפסקה קודמת, בעת פרסום הכתבה, הינך מצהיר כי אינך זכאי לקבל תשלום בעד כתיבת הכתבה ואינך זכאי לקבל כל תשלום או תמלוג או תמורה אחרת, בין אם בכסף או בשווה כסף.

הינך מצהיר כי פרסום הכתבה באופן חד פעמי או לעיתים, אינו מהווה יחסי עובד-מעביד (“יחסי עבודה”) ואינך זכאי לקבל תשלום שכר עבודה עבור כך.

תשלום

חזית או מי מטעמה רשאים לגבות תשלום בעד פרסום כתבה באתר, בשיעורים ובתנאים שייקבעו מעת לעת על ידי אתר חזית ויפורסמו באזור המתאים לכך במיקום פרסום הכתבה.

על אף הכתוב בפסקה קודמת, פרסום כתבה באתר חזית עד לתאריך 30.09.2020 הוא בחינם וללא תשלום כלל, אינך מחויב לספק אמצעי תשלום ואינך מחויב לשלם בעד כתיבת הכתבה באתר חזית.

חזית רשאית להאריך את המועד האמור בפסקה קודמת לתקופה נוספת.

הגבלת אחריות

חזית ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לשום נזק, במישרין או בעקיפין, שייגרם או שעשוי להיגרם, למשתמש או לצד ג’ כתוצאה מפרסום הכתבה או אי פרסום הכתבה, לרבות כתוצאה מעריכתה, שינוייה, מחיקתה, הסתכמות עליה או אי הסתמכות עליה.

שיפוי

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות זו בכלל ובחלק הגבלת אחריות בפרט, הינך מצהיר כי תשפה חזית ו/או מי מטעמ בכל נזק שייגרם לה, לרבות כל הוצאה כספית, כתוצאה מפרסום הכתבה, או כתוצאה מהפרה, פגיעה או עבירה לפי כל דין.

סכמות שיפוטית

המוסמך לדון בעניין מדיניות תוכן זו הוא בית משפט ישראלי בלבד, ובמדינת ישראל.