מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של אתר חזית שכתובתו hazit.co.il (להלן: “חזית”) הוא כאמור במדיניות הפרטיות של אתר Netolink בכתובת netolink.co.il, לפי השינויים המותאים לאתר חזית.

בנוסף לאמור בפסקה קודמת ככל שמשתמש, בעל עסק, כותב או כל מי שמעוניין לפרסם כתבה באתר חזית, לרבות מי מטעמו של אחד מאלה (להלן: “המשתמש”) נדרש או מעוניין ליצור חשבון באתר חזית, חלים גם ההוראות הבאים להלן.

משתמש מתחייב כי הוא רשאי לפי כל דין ליצור חשבון באתר ולהתקשר בהסכמים משפטיים כאמורים במדיניות זו ובתנאים הנוספים של אתר חזית

על מנת ליצור חשבון, המשתמש נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא (עשוייה להינתן באופן אוטומטי מהמערכת). המשתמש עשוי להידרש למלא פרטים נוספים, לרבות שמו המלא, מספר טלפון, כתובת, ואף פרטים אחרים לפי העניין.

המשתמש אחראי לניהול החשבון שלו, לרבות דאגה לסיסמא, אבטחה ולפרטים הנוספים.

המשתמש רשאי לשנות את הסיסמא או כתובת האימייל, בהתאם לדרישתו, ובמקרים שלפי דין או פסיקה, גם מחיקת החשבון.

למרות האמור מקודם, למשתמש לא תהיה כל טענה אם חזית תחליט על הפסקה או איסור יצירת חשבון באתר, באופן זמני או קבוע, או מחיקת חשבון כזה או אחר, או הגבלת חשבון.