התכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, כאשר 67 חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים, 3 נמנעו.

כדי לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, יצאה הממשלה בתכניות כלכליות נרחבות, להתמודדות עם המשבר בארבעה רבדים מרכזיים:

מתן מענה מידי למשרדי הממשלה, פריסת רשת ביטחון סוציאלית, הבטחת המשכיות עסקית והאצת המשק". הצעת החוק כוללת את הצעדים הבאים:

1. זכאות לדמי אבטלה –

הענקת מענה סוציאלי לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו בתקופת משבר הקורונה, באמצעות הארכת הזכאות לדמי אבטלה לכל הזכאים עד חודש יוני 2021. החוק קובע כי ההארכה תקפה כל עוד שיעור הבלתי מועסקים עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פחת מ-7.5%.

במצב בו מספר המועסקים ירד ל-10% אך לא פחות מ-7.5% עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירדו דמי האבטלה המשולמים לזכאים ויעמדו על 90%. בנוסף נקבע כי גם צעירים מתחת לגיל 28 עם ילד, יהיו זכאים לדמי האבטלה המלאים, בדומה למי שעבר את גיל 28. בנוסף נקבע כי מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי.

2. מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה –

הענקת מענה סוציאלי לקבוצת אוכלוסייה זו, שנפלטה משוק העבודה באופן פתאומי, באמצעות המשך קבלת מענקי הסתגלות עד יוני 2021, במקום עד אמצע אוגוסט. המענק יוענק למפוטרים ומי שהוצאו לחל"ת, עפ"י הצהרתם.

3. סיוע סוציאלי לעצמאים –

מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים אשר נפגעו כתוצאה מהמשבר, דרך מתן מענק של עד 15,000 שקלים חדשים, אחת לחודשיים עד ליוני 2021, כרשת ביטחון סוציאלית אישית נוסף על הסיוע שניתן לעסק. מדובר באוכלוסייה שאינה זכאית לתשלום דמי אבטלה, אשר בתקופת הזכאות, חלה ירידה של לפחות 40% במחזור עסקאותיה, ושהכנסתה החייבת במס אינה עולה על 651,000 ₪.

4. סיוע לעסקים בהוצאות קבועות –

הארכת מנגנון החזר הוצאות קבועות לעסקים אשר נפגעו ב־ 40 אחוז או יותר מהמחזור החודשי שלהם, והגדלת המענק המרבי לחמש מאות אלף שקלים חדשים לפעימה, וכן הוספת זכאות לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון שקלים חדשים שיעמדו בתנאים שנקבעו. בנוסף, לדרישת הוועדה התווספו למסלול הפיצוי גם עסקים בעלי מחזור של עד 200 מיליון ₪ עם ירידה במחזור של מעל 60%, ועסקים בעלי גובה מחזור של 200 עד 400 מיליון ₪ עם ירידה במחזור של מעל 80%.כל עסק חדש שנפתח בתחילת 2020, לא יצטרך להוכיח ירידה של 40 אחוזים, ויהיה זכאי לסיוע בגובה של 3,000 עד 4,000 לחודשיים.

לא יהיו שעבודים או עיקולים על מענקים אלה, לעניין עסקים בעלי מחזור של עד 300 אלף ש"ח. נוכח כך שלמרבית העמותות אין הכנסות כנדרש לצורך זכאות בסעיף זה, נקבע כי לפחות 100 מיליון ש"ח יוקצו לצורך תמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם, לרבות תרומות, פחתו, בשל התפרצות נגיף הקורונה, וכי הכסף יחולק בין מוסדות הציבור לפי מבחני תמיכה שיקבע שר האוצר בתוך 30 ימים מיום תחילתו של החוק. בתוך 60 יום מתחילתו של החוק, ידווח השר לוועדה אודות יישום הסעיף.

5. פיקדון חיילים –

הארכת האפשרות לחיילים משוחררים להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לכל מטרה, והגדלת הסכומים שבהם יוכל לעשות שימוש. במסגרת זו, חייל ששוחרר לפני פחות מ-18 חודשים ולא מיצה את אופציית המשיכה עד כה – יוכל למשוך עד 11,000 ₪, וחייל שמשוחרר למעלה מ-18 חודשים ולא מיצה את האפשרות עד כה – יוכל למשוך עד 7,500 ₪.

6. משיכת קרנות השתלמות –

מתן אפשרות עבור מי שהם או בן זוגם פוטרו, הוצאו לחל"ת או חלה ירידה בהכנסתם ושצברו כספים בקרנות השתלמות, למשוך את הכספים מהקרן גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה, בלי שיחול עליהם מיסוי עודף, בתנאי שלא יעלו על סכום של 7,500 שקלים בחודש, למשך 6 חודשים, כדי לאפשר להם מיצוי של מקורותיהם הכלכליים.

7. הגדלת ההוצאה התקציבית –

הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנים 2020 ו־2021 כדי לממן את הצעדים המוצעים לעיל, שנועדו לתת מענה למשק ולאפשר לו לצלוח את ההתמודדות עם משבר הקורונה, ואולם הגידול לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשנים הבאות, מכיוון שמדובר בהוצאות שצפויות להיות חד-פעמיות. כך קובע החוק את תיקון חוק הפחתת הגירעון, והגדלת ההוצאות הממשלתיות בשנת 2020, בשיעור נוסף של עד כ-18.82%, ולהגדיל את ההוצאות הממשלתיות בשנת 2021, בשיעור נוסף של עד – 10.16%.

שר האוצר ישראל כץ אמר: "השקעתי בחוק מאות שעות עבודה, גם בחשיבה גם במגע מפגינים עם קבוצות שהביאו את הלקחים של הפעם הקודמת, של המון קריטריונים שהיו חייבים לשנות ואני חושב שעשינו את זה עד הקצה. עם עבודה חשובה ורבה בוועדה בלי הבדלי קואליציה אופוזיציה וחשיבה הממלכתית אחראית מתוך תחושה של ערבות הדדית, זה חוק של ערבות הדדית ובאמת נציגי הציבור התלכדו כאן. אנחנו מקלים על ציבורים רחבים, הצעירים, עצמאים, ובעלי עסקים ברשת ביטחון כלכלית דינמית שמתאימה את עצמה בכל התחומים כדי לסייע לעבור את התקופה הזו."

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני: "אנחנו בימים האלה עובדים על כמה הצעות חוק של הצעת הצעות החוק, המכנה המשותף ביניהם שאנחנו מבקשים לעזור לכולם לעזור לעצמאים, לעזור לשכירים, לעזור לעסקים. החוקים שאנחנו מביאים הוצבעו בוועדה פה-אחד לא הייתה התנגדות, להפך. המטרה ראויה זה מה שמדינה מתורבתת צריכה לעשות כשיש מצוקה כלכלית. אנחנו מוצאים פה הרבה כסף, אנחנו מגדילים את הגירעון אבל אנחנו מביאים אפשרות שהאנשים יוכלו להתפרנס באיזושהי צורה."